PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Moj   
wtorek, 03 stycznia 2017 08:50

Informacja dla hodowców drobiu - ulotka

Ulotka HPAI

Druk zgłoszenia posiadania ptactwa .doc

UWAGA!!!!!!!

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie informuje, co następuje.

Dnia 27 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
( Dz. U. z 2016 r. poz. 2091), którym zostały wprowadzone

1) zakazy:

a)  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi

b)  przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a), na targowiskach,

c)  pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d)  wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

2) nakazy:

a) odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie,
w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach,
w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b)  zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale
w pomieszczeniach mieszkalnych
, - druk zgłoszenia do pobrania

c)  utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d)  zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:

–  rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,

–  datę przemieszczenia,

–  miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,

–  liczbę ptaków,

e)  przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem
z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

f)  karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli
w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

g)  wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych - przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa,
w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

h)  stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich,
w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

i)  stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

j)  oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

k)  powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

l)  dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie informuje, iż:

1)    obowiązek zgłoszenia miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, dotyczy również gospodarstw hodujące drób/ptaki na potrzeby własne. - druk zgłoszenia do pobrania

2)    posiadacz drobiu zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić

organy Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi
z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

-  zwiększonej śmiertelności;

-  znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

-  objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł,

niezborność ruchów;

-  duszności;

-  sinicy i wybroczyn;

-  biegunki;

-  nagłego spadku nieśności.

 

3)    dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

 

4)    Kto nie przestrzega (przywołanych) przepisów wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie z mocy art. 85aa rozdziału 10a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014. 1539 t.j. z dnia 2014. 11. 07) podlega karze pieniężnej.

 

 

 

 

 

 Poprawiony: czwartek, 05 stycznia 2017 11:49
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Moj   
wtorek, 19 sierpnia 2014 07:58

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Pana Marka Pirsztuka (sygnatura: GIWpuf-71-71/2014(2)) w sprawie konieczności zagospodarowania materiału kategorii 1 (SRM)

Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie SRM

Wzór zgłoszenia do pobrania

Więcej informacji na temat uboju na użytek własny znajdziesz tutaj

Poprawiony: czwartek, 09 czerwca 2016 09:42
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5

© 2010 BIP piwolesno.pl